Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Aerium.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Lavatronic s.r.o., IČ 05633044, se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C vložce 267924, který je také prodávajícím (dodavatelem) z kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupujícím je pak osoba, která je kupující stranou kupní smlouvy. Může jím být spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, nebo osoba, která spotřebitelem není (nespotřebitel).

Pokud se tyto obchodní podmínky vztahují na kupujícího, platí, že se jimi bude řídit jak spotřebitel, tak i nespotřebitel. Pokud se některé ustanovení těchto podmínek výslovně týká spotřebitele, vztahuje se takové ustanovení pouze na spotřebitele, a nikoliv na nespotřebitele.

Informace o ochraně osobních údajů jsou na adrese https://www.aerium.cz/ochrana-osobnich-udaju

1. Informace pro spotřebitele

Prodávající tímto informuje spotřebitele o tom, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od sazby operátora kupujícího v případě internetového, resp. telefonického připojení, a kupující je hradí sám
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím, a to v případě, že byla platba předem v objednávce učiněné kupujícím zaškrtnuta (uvedena)
 3. informace o možnostech a okolnostech odstoupení od smlouvy jsou uvedeny níže v těchto podmínkách
 4. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 5. případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitel řeší v rámci mimosoudního řešení sporu Česká obchodní inspekce. Odkaz na platformu řešení sporů je zde
 6. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH.

2. Kupní smlouva

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká a přijetím objednávky kupujícího-spotřebitele dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Za případné chyby při přenosu dat dodavatel nenese odpovědnost. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
 3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 5. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 6. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, a nastane tak nemožnost plnění, informuje o tom neprodleně Kupujícího. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo jeho adresu.
 7. V případě, že je s koupí zboží poskytnut kupujícímu dárek, je s uzavřením kupní smlouvy současně uzavřena darovací smlouva na dárek, kdy prodávající je v takovém případě dárcem a kupující se obdarovaným. Na darovací smlouvu se nevztahují ustanovení o ochraně spotřebitele při koupi zboží. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 9. Slevy, poukazy a dárky zdarma platí po dobu trvání marketingové akce nebo do vyprodání zásob.
 10. Zdarma servis bez starostí platí po dobu trvání záruky v uvedených případech akce.
 11. Lhůta pro převzetí daňového dokladu nebo záručního listu je 14 dnů od přijetí zboží. Způsob převzetí je elektronicky e-mailem nebo tištěnou formou spolu se zbožím.
 12. V případech, kdy je zbožím montovaná dvoudílná klimatizace, prodej a uzavření kupní smlouvy se řídí nařízením EP a Rady (EU) č. 517/2014 a zákona č. 73/2012 Sb.
  Montáž klimatizace je nutné provádět pouze dle příslušných právních předpisů oprávněnou osobou. Dle nařízení EP a Rady (EU) č. 517/2014 a zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, prodej klimatizace koncovému zákazníkovi není možný bez zajištění odborné montáže k této montáži oprávněnou osobou. Společnost Lavatronic s.r.o. neposkytuje montáž klimatizace. V případě zájmu, zprostředkuje společnost Lavatronic s.r.o. montáž klimatizace s certifikovanou partnerskou firmou –  Filtr Pro s.r.o., IČO : 24142794.
  Při montáži klimatizace jinou společností je zákazník povinen doložit provedení této montáže oprávněnou osobou na základě evidenčního listu, který je součástí každé dodané klimatizace. Před samotným odesláním dvoudílné klimatizace je zákazník povinen podepsat čestné prohlášení o zajištění odborné instalace autorizovanou firmou.

3. Práva z vadného plnění a reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 4. V případě reklamace zašlete popis závady, fotodokumentaci a kopii dokladu o nákupu na e-mailovou adresu info@aerium.cz
 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 8. Kupující se má právo poslat reklamované zboží na adresu Prodávajícího Aerium.cz, Areál Stazap C1/24, Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 – Malešice.
 9. V případě uznané reklamace hradí dopravu Prodávající. V případě neuznané reklamace hradí dopravu Kupující.

4a. Doprava a platba

Aktuální informace o možnostech dopravy a platby najdete na stránce https://www.aerium.cz/doprava-platba

4b. Osobní odběr zboží

Pokud kupující nevyužije možnosti zaslání zboží na jím určenou adresu, může kupující již v objednávce využít možnosti vyzvednout zboží na prodejně, a to na konkrétní prodejně dle výběru kupujícího, který učiní již během objednávky. Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží, která mu bude zaslána prodávajícím e-mailem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní , která běží, jde-li o
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména se jedná o filtry přístrojů);
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • pokud byl nákup učiněn fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou.
 3. Pokud spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.
 4. V případě Kupní smlouvy, v níž prodávající nenabízí, že při odstoupení od smlouvy vyzvedne zboží, bude platba vrácena spotřebiteli až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání, že spotřebitel zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 5. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Areál Stazap C1/24, Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 – Malešice, pro Českou republiku. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno prodávajícímu zpět před uplynutím 14 dnů.
 6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@aerium.cz.
 7. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a, jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Zboží spotřebitel vrátí  pokud možno úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu hradí spotřebitel sám. Možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů v zásadě odpovídá klasickému předvedení zboží v obchodě (kamenné provozovně). Nejedná se o bezplatnou půjčovnu na dobu 14 dnů.
 9. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a to bez ohledu na své zavinění nebo na skutečnost, že poškození způsobila třetí osoba nebo událost. Poškození nebo jiné snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti vráceným finančním prostředkům spotřebiteli, tedy vrátit částku sníženou o částku odpovídající poškození zboží. 
 10. Všechny přístroje lze zapnout i bez rozbalení a použití filtrů. Výměna je nutná z hygienických důvodů.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to na bankovní účet, jehož číslo mu kupující sdělí.
 12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na produktové stránce internetového obchodu byla způsobena nevědomě.

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

7. Ochrana osobních údajů kupujících

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.  

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Záznam AP_tracker_TID ukládaný v local storage se používá pro identifikaci zdroje návštěvy v systému TUNE poskytovaném společností 5DM.cz. Je nezbytný pro správné připisování odměn ve věrnostních a cashbackových portálech.

8. Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení. Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení nepatří do kontejnerů na komunální odpad. Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

Jak se zbavit starého spotřebiče?

 1. prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista
 2. prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 3. v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 4. v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:Balík
 5. v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
 6. v místě prodeje na adrese výdejního místa Aerium.cz

Proč recyklovat?

Elektrozařízení obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů, jako jsou například kovy, plasty, sklo. Součástí spotřebičů jsou i velmi nebezpečné látky pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium.
Předáním elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícíma kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.aerium.cz/obchodni-podminky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Praze 27. 3. 2023